Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Findex Vermogensbeheer. Findex Vermogensbeheer is een handelsnaam van De vermogensbeheerders B.V.

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de daarvan afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Wanneer u of uw tussenpersoon/adviseur/bemiddelaar (hierna: adviseur) een financiële dienst bij Findex Vermogensbeheer aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons via uw adviseur/bemiddelaar (hierna: adviseur) of rechtstreeks via bijvoorbeeld de post, website, e-mail of telefoon.

Zo beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Welke gegevens verwerken wij van u?

U kunt onze producten en diensten zelf aanvragen of via een adviseur. Voor sommige producten en diensten kunt u gebruik maken van een online formulier op onze website. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Voor een goede risicoafweging en een gedegen financieel advies kunnen we ook financiële gegevens opvragen, alsmede salaris, pensioen en verzekeringen. Daarnaast vragen wij u om gegevens die nodig zijn om uw risicoprofiel te kunnen inschatten, zoals bijvoorbeeld uw opleiding of beroep en indien nodig uw gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Gegevens uit externe bronnen

Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij soms informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het KvK, CBS, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u of uw adviseur een financiële dienst bij ons aanvraagt dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • de aanvraag te verwerken
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet gebruiken
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 • te voldoen aan wet- en regelgeving
 • deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus, expertisebureaus en herverzekeraars
 • marktonderzoek te doen
 • statistische analyses uit te voeren
 • onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie
 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
 • u te informeren over onze producten
 • u aanbiedingen te doen
 • het versturen van service attenties

Hoelang gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer wij met u een overeenkomst gesloten hebben kunnen wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren. Hierdoor kunnen we na het sluiten van de overeenkomst eventuele vragen over de gevoerde dienstverlening alsnog beantwoorden.

Wanneer er nooit een overeenkomst is gesloten kunnen we uw gegevens tot maximaal 2 jaar na het laatste contact bewaren.

Uitwisselen van persoonsgegevens

Findex Vermogensbeheer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hier expliciet om vraagt, dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Samenwerking met zakelijke partners

Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. Soms hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met onze overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureau, een verzekeraar of een broker. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Findex Vermogensbeheer blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevens verstrekken aan de overheid

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opnemen telefoongesprekken

Wij nemen telefoongesprekken op voor trainings- en coachingsdoeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren, transacties te controleren, fraude te voorkomen en te bestrijden en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien een gesprek is opgenomen en nog beschikbaar is, hebt u bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het telefoongesprek te beluisteren.

reCAPTCHA

Bij het contactformulier op deze website wordt Google reCAPTCHA v.3 gebruikt als bescherming tegen spam. Dit is een onzichtbare manier om menselijke gebruikers te herkennen. Voor meer informatie lees het privacybeleid en de service voorwaarden van Google.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar Findex Vermogensbeheer. t.a.v. Afdeling Klantbeheer, Postbus 13, 5260 AA in Vught, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie” of een e-mail aan info@findexvb.nl. Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij een afmeldmogelijkheid.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Aanpassing van de privacyverklaring

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de privacy officer van Findex Vermogensbeheer Stuur een mail naar:

Hebt u vragen of klachten?

Findex Vermogensbeheer
t.a.v. de privacy officer
Afdeling Integriteit
Postbus 13
5260 AA Vught